søndag 14. oktober 20123 PFU-sekretariatets innstilling og PFUs vedtakSAK 019/11 – ERIK THORVIK OG STIG RIISE PETTERSEN MOT AFTENPOSTEN

 

Vi viser til deres e- brev av 27.01.2011 der dere påklager Aftenposten til Pressens Faglige Utvalg.

 

I tråd med vanlig praksis har sekretariatet vurdert klagen. Sekretariatet vil oversende den til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, idet det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk.

 

Sekretariatet vil på generelt grunnlag anføre at mediene bør være svært romslige med å videreformidle kritikk av egen redaksjonell virksomhet. Slik sett ville det ikke vært unaturlig om Aftenposten også hadde sluppet til klagerne i større grad i den foreliggende klagen.

 

På den annen side er det vanskelig å se at avisens håndtering av klagernes innlegg utløste retten til tilsvar. Etter sekretariatets mening var avisens endring av tittelen i første innlegg ikke i strid med god presseskikk, selv om klagernes reaksjon er forståelig. Heller ikke avslaget på formidlingen av kritikken av et åtte år gammelt forhold var i strid med god presseskikk. Det må understrekes at redaktørens rett til å beslutte hva som skal publiseres, kun kan overprøves når det foreligger en åpenbar tilsvarsrett, slik det er beskrevet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.15.  

 

Hvis PFU slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort. Hvis utvalget ikke slutter seg til innstillingen, vil det bli innledet tilsvarsrunde mellom partene. Deretter vil utvalget ta klagen opp til ny behandling.

 

Vi vil understreke at ingen sak er avgjort før den er behandlet i Pressens Faglige Utvalg.  Sekretariatet foretar kun innstillinger til utvalget.

 

Skulle du selv ha kommentarer til sekretariatets innstilling, hører vi gjerne fra deg. Brevet vil i tilfelle bli vedlagt sakens dokumenter.

 

Til orientering vedlegger vi vårt presseetikkhefte, som blant annet inneholder pressens Vær Varsom-plakat og vedtektene for PFU.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar